2673514333422

عشق مثل یه سرابه ... از دستش فرار کنی به سمتت میاد... وقتی به طرفش بری، از دست تو فرار میکنه!