26735143342

قضاوت کردن مردم آسونتر میشه وقتی خیلی کم درباره خودمون می دونیم!