image 13960804769 17 2 5 94378 3342223234

عشق همیشه به این معنی نیست که باید بهش برسی... بعضی وقتا باید از یک نفر بگذری، تا بهش برسی...