image 13960804769 17 2 5 94378 334221234

جان کیتینگ: زبان به یک دلیل اختراع شد بچه ها!

تاد: برای برقرار کردن ارتباط؟

جان کیتینگ: نه، برای اظهار عشق به زن ها.